Home Duurzaam Overheid Vaart achter realisatie Natura 2000

Vaart achter realisatie Natura 2000

Rijk en provincies zetten samen vaart achter de realisatie van het Europese natuurnetwerk Natura 2000. Minister Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft vandaag met bestuurlijke vertegenwoordigers van het Inter Provinciaal Overleg (IPO) afgesproken de komende tijd op de goede weg voort te gaan en het tempo er in te houden zodat eind dit jaar het gros van de beheerplannen voor de 162 Natura 2000-gebieden in ontwerp klaar is.

In de beheerplannen worden door de overheden en de betrokkenen in de gebieden afspraken gemaakt over maatregelen om de kwetsbare natuur te beschermen en zo de achteruitgang van de biodiversiteit een halt toe te roepen. De sociaal-economische activiteiten in en om de gebieden krijgen in deze beheerplannen een plek. Dit moet er voor zorgen dat er een goede balans is tussen de bescherming van de natuur en (economische) activiteiten in de gebieden en bovendien inzicht opleveren over het ontwikkelingsperspectief voor ondernemers.

De minister en provincies hebben vandaag geconstateerd dat in de gebieden hard gewerkt wordt aan de totstandkoming van de beheerplannen en dat de samenwerking tussen betrokkenen in de gebieden, waaronder vertegenwoordigers van natuurorganisaties, en de landbouw- en recreatiesector, vaak leidt tot praktische oplossingen.

Rijk en provincies werken verder samen aan de Programmatische Aanpak Stikstof. Die moet er voor zorgen dat de stikstofneerslag in de natuurgebieden afneemt en tegelijkertijd ruimte bieden voor (economische) bedrijvigheid. Minister Verburg en de provincies willen het voorlopige programma voor de stikstofaanpak voor de zomer gereed hebben.

Minister Verburg heeft vandaag in het overleg bekend gemaakt dat zij op verzoek van de betrokken provincies in 3 Natura 2000-gebieden wijzigingen aanbrengt in de te behalen natuurdoelen of de begrenzing. De wijzigingen pakken volgens de minister goed uit voor de natuur en leveren bovendien meer draagvlak op in de gebieden.

In Overijssel (De Wieden) wordt een strook ten noorden van Wanneperveen en ten westen van de Gasthuisdijk niet meegenomen in de begrenzing van het Natura 2000-gebied omdat de ecologische betekenis van deze (agrarische) grond marginaal is. De wijziging zorgt er bovendien voor dat een veehouder naar dit deel kan worden verplaatst waarmee de natuur elders in het Natura 2000-gebied is gediend.

In Gelderland (Rijntakken) wordt gewerkt met regionale doelstellingen voor ganzen in plaats van doelstellingen per gebied. Dit maakt het mogelijk te schuiven met natuurdoelen zodat ze flexibel kunnen worden ingepast bij de realisering van de benodigde rivierverruiming voor wateropvang.

In Limburg (Brunssummerheide) zal de provincie een regionaal beschermingsplan voor de vlinder de Spaanse vlag opstellen. Daarmee vervalt de noodzaak om een apart doel voor de bescherming van deze vlinder in het Natura 2000-gebied de Brunssummerheide te realiseren.

Minister Verburg heeft daarnaast ingestemd met het verzoek van de provincie Overijssel om experts nog eens te laten kijken of in het Natura 2000-gebied Vecht en Benedenreggegebied het behoud van trilvenen wel echt mogelijk is in combinatie met de doelstelling voor het behoud van de stroomdalgraslanden. LNV en provincies zullen samen met inhoudelijke deskundigen opnieuw beoordelen of beide doelen naast elkaar te realiseren zijn.

 

AddThis Social Bookmark Button

Gerelateerde artikelen


Stop de ontbossing voor biodiesel

Voor palmolie wordt op grote schaal tropisch regenwoud en veenbos kaalgekapt. Mensen worden door plantagebedrijven van hun grond verdreven en zeldzame dieren en planten, zoals tijgers en orang oetans, verdwijnen.

Lees meer...

Energiezuinig verbouwen extra aantrekkelijk gemaakt door overheid. Het aan brengen van energiezuinige verbouwingen is aantrekkelijker geworden door financiƫle steun van de overheid. Het bedrijf dat isolatie aanbrengt aan het dak, de gevel of de vloer mag een laag btw-tarief rekenen. Isolatieglas is te koop met subsidie.

www.subsidiewoningisolatie.nl
www.subsidiegevelisolatie.nl
www.subsidiedakisolatie.nl
www.subsidievloerisolatie.nl
www.subsidiedubbelglas.nl

Bekijk deze site op uw mobiele telefoon.
Gebruik de QR-Code.
Of surf naar: http://m.duurzaamverder.nl
buyanessaysonline.com