Home Duurzaam Overige Natuur(lijk) met recht beschermd:

Natuur(lijk) met recht beschermd:

Er is behoefte aan heldere wet- en regelgeving die effectieve bescherming biedt aan de natuur en die als hanteerbaar wordt ervaren bij de ruimtelijk economische ontwikkeling van Nederland. De huidige Natuurbeschermingswet 1998 (Nbwet), de Flora- en faunawet en de Boswet zullen worden geïntegreerd in één nieuwe Natuurwet.
De Vereniging voor Milieurecht heeft een multidisciplinaire werkgroep samengesteld onder voorzitterschap van mw. mr. A.E.M. Ninaber teneinde bij te dragen aan de vormgeving van een nieuwe integrale natuurbeschermingswet. Deze werkgroep heeft vernieuwende, en praktische inzichten inzake de natuurbeschermingswetgeving neergelegd in een uitstekend leesbaar rapport, met heldere handvatten voor de wetgever (verschijningsdatum 1 juli 2010).

Uitleg
De ontwikkeling van een goede strategische visie op toekomstig natuurbeleid en de wijze waarop het natuurbeschermingsrecht verbeterd kan worden, vereist bundeling van multidisciplinaire kennis en ervaring. De werkgroep van de Vereniging voor Milieurecht bestaat uit juristen, ecologen, ambtelijke en politieke beleidsmakers en andere partijen die met de natuurbeschermingswetgeving te maken hebben. De deelnemers hebben ieder vanuit hun eigen invalshoek hun licht laten schijnen op hun ideale natuurbeschermingsregime. De leden van de werkgroep van de Vereniging voor Milieurecht hopen met dit rapport een bijdrage te leveren aan de vormgeving van natuurbeleid en -recht in Nederland.

De drie pijlers van het rapport zijn:
- 1. Natuurbescherming in de Natuurwet: de kop eraf?
In deze bijdrage onderzoeken prof. dr. Ch.W. Backes, mr. drs. M.A. Poortinga en drs. H.E. Woldendorp de mogelijkheden tot vereenvoudiging en verduidelijking van het natuurbeschermingsrecht. Zij richten zich op de vraag over nut en noodzaak van 'nationale koppen' in het natuurbeschermingsrecht. Nationale koppen zijn de nationale wettelijke bepalingen die nog voorwaarden stellen bovenop de Europese regels.
- 2. Robuust, verbonden, wild en……beschermd?
Drs. M.E.A. Broekmeijer, dr. Ir. I.M.A. Heitkönig en dr. M. van Veen belichten de ecologische benadering van de natuurbescherming in Nederland. Zij geven aan welke factoren sturend zijn bij het duurzaam behoud van soorten en ecosystemen. Daarnaast gaan ze in op de vraag hoe het beste omgegaan kan worden met de onzekerheden die inherent zijn aan de complexiteit van ecosystemen.
Prof. mr. dr. C.J. Bastmeijer en Koen Willems beschrijven welke ruimte er bij de implementatie van het Natura 2000-regime bestaat voor een Nederlands natuurbeleid met oog voor ecologische veranderingen, het creëren en bescherming van robuuste natuur en de bescherming van bredere natuurwaarden, zoals ongereptheid, uitgestrektheid, stilte en donkerte.
- 3. Relativering van het recht
Drs. E. Smidt schrijft over de sturingsmechanismen die geld- en energieverlies kunnen tegengaan en tegelijk creativiteit en biodiversiteit stimuleren.

Vereniging voor Milieurecht – hét onafhankelijk discussieplatform over milieu- en natuurbeschermingsrecht

 

AddThis Social Bookmark Button

Gerelateerde artikelen


'Combinatie virus en parasiet nekt bijen'

Amerikaanse onderzoekers denken dat de meest waarschijnlijke oorzaak van het vooralsnog mysterieus verdwijnen van bijenvolken een combinatie is van een virus en een parasiet.

Lees meer...

Energiezuinig verbouwen extra aantrekkelijk gemaakt door overheid. Het aan brengen van energiezuinige verbouwingen is aantrekkelijker geworden door financiële steun van de overheid. Het bedrijf dat isolatie aanbrengt aan het dak, de gevel of de vloer mag een laag btw-tarief rekenen. Isolatieglas is te koop met subsidie.

www.subsidiewoningisolatie.nl
www.subsidiegevelisolatie.nl
www.subsidiedakisolatie.nl
www.subsidievloerisolatie.nl
www.subsidiedubbelglas.nl

Bekijk deze site op uw mobiele telefoon.
Gebruik de QR-Code.
Of surf naar: http://m.duurzaamverder.nl
buyanessaysonline.com