Home Duurzaam Vervoer Gerichtere impuls schoon en zuinig rijden

Gerichtere impuls schoon en zuinig rijden

De stimulering voor aanschaf van zuinige auto’s verschuift naar de nieuwe generaties extra schone en zuinige auto’s. 
Momenteel valt al een derde van de nieuw verkochte Nederlandse auto’s in de categorie schoon en zuinig, en de gemiddelde uitstoot per gereden kilometer is met bijna 30 gram verminderd ten opzichte van 2007. De milieudoelstellingen van 2015 zijn al onder handbereik.

Met de verschuiving van de stimulans naar de nieuwe generatie extra schone auto’s blijft de fiscale korting voor zuinig rijden effectief.

De ministerraad heeft er op voorstel van staatssecretaris Weekers van Financiën mee ingestemd de Autobrief naar de Tweede kamer te sturen. Uitgangspunten in de brief zijn eenvoud, fraudebestendigheid en soliditeit.

Bij handhaven van de huidige regeling zou het aantal vrijgestelde auto’s in 2015 oplopen tot ruim 60 procent van alle nieuwverkopen. Om weer terug te gaan naar de oorspronkelijke doelstelling waarin alleen de echt zuinige auto’s worden gestimuleerd, worden de CO2-normen in de registratiebelasting (BPM) en de bijtelling aangescherpt. In 2015 zal dan 10 tot 12 procent van de nieuw te verkopen auto’s in aanmerking komen voor een vrijstelling.

Ook in de toekomst zal een fiscale stimulans blijven bestaan om te kiezen voor de meest zuinige auto. Deze auto’s blijven vrijgesteld in de BPM. De vrijstelling van motorrijtuigbelasting (MRB) voor zeer zuinige auto’s wordt met ingang van 1 januari 2014 beëindigd. Voor deze auto’s hoeft tot 2014 geen MRB te worden betaald. Dat is een jaar langer dan eerder was toegezegd. Ook de verlaagde bijtelling voor zuinige en zeer zuinige auto’s blijft gehandhaafd. Tot en met 2015 geldt bovendien een vrijstelling van MRB en een nulbijtelling voor auto’s die maximaal  50 gr CO2/km uitstoten.

In het kader van vereenvoudiging wordt in de BPM vanaf 2015 geen onderscheid meer gemaakt tussen de aankoop van een benzine- of dieselauto, afgezien van de dieseltoeslag. De komende jaren groeien de nu nog verschillende CO2-grenzen langzaam naar elkaar toe. In 2015 geldt de vrijstelling van de BPM voor auto’s die per gereden kilometer minder uitstoten dan 83 gram. Dieselauto’s betalen een CO2-afhankelijke dieseltoeslag die de huidige vaste dieseltoeslag vervangt. Deze CO2-afhankelijke dieseltoeslag begint bij een uitstoot van 70 gram/km. Voor de BPM en de bijtelling gelden voor de verschillende regelingen nu nog verschillende CO2-grenzen. Deze zullen in de periode 2012-2015 op elkaar worden afgestemd zodat voor beide maatregelen in 2015 dezelfde grenzen gelden.

In de Autobrief wordt aangekondigd dat de nieuwe tariefstructuur zal worden aangepast om de daarin besloten progressiviteit van het tarief te vergroten voor de echt grote ‘slurpers’. Deze in het algemeen veel duurdere auto’s hebben naar verhouding een groter voordeel van de ombouw naar een CO2-gerelateerde BPM dan de goedkopere zuiniger auto’s die vaak nu ook nog profiteren van een vrijstelling. Het kabinet zal bezien hoe de dure ‘slurpers’ een hogere belasting kunnen blijven betalen, bijvoorbeeld door de introductie van een vierde schijf.

In de Autobrief wordt ook gevolg gegeven aan een eerdere toezegging om te komen tot een alternatief voor de rittenregistratie voor de bestelauto van de zaak. Berijders die niet of minder dan 500 kilometer privé met de bestelauto rijden, moeten dat nu aantonen door een rittenregistratie bij te houden om geen bijtelling te hoeven betalen. De afgelopen tijd zijn met de branche verschillende alternatieven besproken. Dat overleg is nog gaande. Een variant die al per volgend jaar ingevoerd zou kunnen worden en een oplossing biedt voor een deel van de gebruikers, is die waarbij werkgever en werknemer gezamenlijk verklaren dat de bestelauto niet privé (tot maximaal 500 km/jaar) wordt gebruikt. Ook de mogelijkheid van een pilot met een geautomatiseerde rittenregistratie voor bestelauto’s om te komen tot een bijtelling naar rato van het aantal privékilometers wordt bekeken.

In de Autobrief kondigt het kabinet verder aan dat de accijnzen op benzine en diesel voorlopig niet worden verhoogd. Daarmee wordt de verschuiving van vaste lasten naar variabele lasten als accijnzen voorlopig op de lange baan geschoven. Een accijnsverhoging is alleen zinvol als buurlanden Duitsland en België dat ook zouden doen en daar lijkt op korte termijn geen sprake van. De accijnzen op gasvormige autobrandstoffen zoals LPG, LNG en CNG worden met elkaar in overeenstemming gebracht. Groen gas wordt op dit moment gestimuleerd in de zogenoemde SDE-plus regeling. Dit blijft zo, ook als het groen gas wordt ingezet in het wegverkeer.

Het kabinet zal voorts in overleg met verdragspartners België, Luxemburg, Denemarken en Zweden bezien of het Eurovignet kan worden afgeschaft. Het Eurovignet is een gebruiksrecht voor het gebruik van de snelweg door zware vrachtwagens (zwaarder dan 12 ton). Afschaffen zou gedekt kunnen worden door de MRB voor die zware vrachtwagens te verhogen.

De voorstellen rond MRB, BPM en bijtelling zullen nader worden uitgewerkt in het Belastingplan 2012. Op een aantal andere maatregelen zal op een ander moment worden teruggekomen.
Bron; overheid.nl

Subsidie op schone auto's

Elektrisch vervoer heeft de toekomst

 

AddThis Social Bookmark Button

Gerelateerde artikelen


Enquete i.h.k.v. WNF 50 jaar

De zwarte ooievaar die weer broedt in Nederland, de steur die als vanouds paait in de Rijn, of tijdens een wandeling oog in oog staan met een eland in de Biesbosch. Als het aan de gemiddelde Nederlander ligt dan zijn deze uit Nederland verdwenen diersoorten binnen 50 jaar terug.

Lees meer...

Energiezuinig verbouwen extra aantrekkelijk gemaakt door overheid. Het aan brengen van energiezuinige verbouwingen is aantrekkelijker geworden door financiële steun van de overheid. Het bedrijf dat isolatie aanbrengt aan het dak, de gevel of de vloer mag een laag btw-tarief rekenen. Isolatieglas is te koop met subsidie.

www.subsidiewoningisolatie.nl
www.subsidiegevelisolatie.nl
www.subsidiedakisolatie.nl
www.subsidievloerisolatie.nl
www.subsidiedubbelglas.nl

Bekijk deze site op uw mobiele telefoon.
Gebruik de QR-Code.
Of surf naar: http://m.duurzaamverder.nl
buyanessaysonline.com