Home Ecologie Doen Maatregelen tegen illegale visserij

Maatregelen tegen illegale visserij

Op 1 januari 2010 treedt een Europese verordening in werking die illegale, ongerapporteerde en ongereguleerde visserij gaat bestrijden. De maatregelen zijn belangrijk voor een effectief visstandbeheer en bevordert de ecologische en economische duurzaamheid.

Alle in de Europese Unie geïmporteerde vis (zowel aanlandingen van verse vis door vaartuigen van landen buiten de Europese Unie als import van verwerkte vis) moet vergezeld gaan van vangstcertificaten die de hele lading dekken. Deze certificaten worden op basis van risicoanalyses en volgens Europese richtlijnen gecontroleerd door de Europese lidstaten. De import van visproducten die niet vergezeld gaan van een volledig en juist ingevuld certificaat is verboden.

Uitvoer van visproducten vanuit de Europese Unie naar landen buiten de Europese Unie (derde landen) is alleen toegestaan wanneer het ‘wederuitvoer’-gedeelte van het certificaat wordt gevalideerd door de autoriteiten van de Europese lidstaat van waaruit de visproducten worden uitgevoerd.

Wanneer een land buiten de Europese Unie vangstcertificaten eist voor vangsten gedaan door EU-vaartuigen is de uitvoer vanuit de Europese Unie naar het derde land alleen toegestaan wanneer de zending gedekt wordt door vangstcertificaten afgegeven door de Europese lidstaat onder welke vlag het vangstvaartuig vaart (vlaggenlidstaat).

In Nederland zullen de Algemene Inspectiedienst, Douane en Voedsel en Waren Autoriteit nauw samenwerken bij de controle op en afgifte van certificaten. Dit betekent dat bij aanlandingen door vissersvaartuigen de vangstcertificaten voor controle en archivering aan de AID worden gegeven. In andere gevallen van import worden de vangstcertificaten aan de Douane gegeven. Op plaatsen waar de Douane niet aanwezig is en waar de VWA gezondheidscertificaten in ontvangst neemt, zal de VWA ook vangstcertificaten in ontvangst nemen.

Als vangstcertificaten voor Nederlandse schepen gewenst zijn, geeft de AID die af. Voor Noordzeegarnalen geeft het productschap Vis de vangstcertificaten af.

Bij uitvoer van visproducten uit de Europese Unie naar derde landen wordt het ‘wederuitvoer’-gedeelte van het certificaat gevalideerd door de AID.

De AID, Douane en VWA willen op termijn voor de inname en afgifte van certificaten een tarief in rekening brengen bij de indiener of aanvrager. Het is nog niet duidelijk wanneer en hoeveel dit zal zijn.

Behalve vangstcertificaten komen er ook andere maatregelen om illegale, ongerapporteerde en ongereguleerde visserij tegen te gaan zoals zwarte lijsten met landen die niet meewerken of schepen die betrokken zijn bij illegale visserij. Verder komt er een sanctieregime voor illegaal vissende vissers en hun vlaggenstaten. Daarnaast zet de Europese Unie een alarmsysteem op waarmee lidstaten en de Europese Commissie elkaar inlichten over illegale visserij zodat gecoördineerd kan worden opgetreden.

Illegale, niet gerapporteerde en ongereguleerde visserij staat ook bekend als IUU (illegal, unreported and unregulated fishing).
minlnv.nl

 

AddThis Social Bookmark Button


60.000 euro voor drie prijsvragen biodiversiteit

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is op zoek naar de meest innovatieve, creatieve en onconventionele ideeën die bijdragen aan het behoud of verbeteren van de biodiversiteit.

Lees meer...

Energiezuinig verbouwen extra aantrekkelijk gemaakt door overheid. Het aan brengen van energiezuinige verbouwingen is aantrekkelijker geworden door financiële steun van de overheid. Het bedrijf dat isolatie aanbrengt aan het dak, de gevel of de vloer mag een laag btw-tarief rekenen. Isolatieglas is te koop met subsidie.

www.subsidiewoningisolatie.nl
www.subsidiegevelisolatie.nl
www.subsidiedakisolatie.nl
www.subsidievloerisolatie.nl
www.subsidiedubbelglas.nl

Bekijk deze site op uw mobiele telefoon.
Gebruik de QR-Code.
Of surf naar: http://m.duurzaamverder.nl
buyanessaysonline.com