Home Ecologie Overige Boek ‘Nachtvlinders belicht’ verschenen

Boek ‘Nachtvlinders belicht’ verschenen

Dynamisch, belangrijk, bedreigd - Nachtvlinders zijn prachtige insecten met een intrigerende leefwijze en een grote ecologische betekenis. Het gaat echter niet goed met de nachtvlinders in ons land.

Net als in andere delen van Europa is er sprake van een alarmerende achteruitgang van veel van de ruim achthonderd soorten. Een belangrijk onderdeel van de natuur is dus bezig te verdwijnen. Daarom verdienen ze een plaats in het Nederlandse en Europese natuurbeleid en dienen ze effectief beschermd te worden. Dat is de boodschap die De Vlinderstichting en de Werkgroep Vlinderfaunistiek van EIS-Nederland met het nieuwe boek Nachtvlinders belicht’ willen uitdragen.

Een belangrijk deel van dit boek is de beschrijving van het voorkomen en de verspreiding van de Nederlandse macronachtvlinders en de veranderingen die daarin plaats vonden gedurende de laatste 150 jaar. Van het eerste deel van deze periode is de benodigde kennis in hoge mate fragmentarisch. Ongeveer vanaf 1980 worden waarnemingen meer systematisch verzameld. Het beschrijven van de verspreiding en de berekening van voorkomen en de veranderingen daarin, is dan ook vooral toegespitst op de laatste 30 jaar. De over die periode gemaakte berekeningen resulteerden in een schatting van de voor- of achteruitgang van alle Nederlandse soorten, wat de basis vormt voor een voorstudie voor een Rode Lijst van de Nederlandse macronachtvlinders die in dit boek wordt gepresenteerd. Daarmee is via deze publicatie voor het eerst de toestand van de Nederlandse nachtvlinderfauna in kaart gebracht, zoals dat reeds eerder voor dagvlinders, libellen en meer dan 15 andere groepen organismen is gebeurd.

Doel van dit boek is om de toegenomen kennis van nachtvlinders in Nederland onder de aandacht te brengen en daarmee een lans te breken voor deze bijzondere diergroep. Beschreven wordt wat deze relatief onbekende groep vlinders zo bijzonder maakt en waarom ze ruimschoots de aandacht verdienen. Duidelijk wordt dat nachtvlinders een groot aandeel hebben in de Nederlandse biodiversiteit en een belangrijke plaats innemen in de voedselketen en het functioneren van ecosystemen, en dat het belang van bescherming dus niet alleen geldt voor de soorten maar ook voor de levensgemeenschappen waarvan ze deel uitmaken.

Het is niet de bedoeling van dit boek om een bijdrage te leveren aan de determinatie of de kennis over de ecologie van individuele soorten. Wel is aandacht geschonken aan het voorkomen van nachtvlinders in verschillende landschappen. Relaties met de omgeving die bepalend zijn voor het voorkomen en verschuivingen daarin worden naar voren gebracht. Op grond van bestaande inzichten worden in dit boek mogelijke oorzaken van de geconstateerde achteruitgang bediscussieerd. Vanuit de beschreven trends en ontwikkelingen worden de kansen en risico’s voor de toekomst van de Nederlandse nachtvlinderfauna besproken. Voor het nemen van de juiste inrichting- en beheermaatregelen is meer diepgaande ecologische kennis van belang. Helaas ontbreken nog veel inzichten in de ecologische samenhang tussen nachtvlinders en hun leefgebieden. Hopelijk wordt met de publicatie van dit boek een extra stimulans gegeven voor verdere faunistische en ecologische studie van nachtvlinders, en zullen terreinbeherende organisaties met de verzamelde kennis de bescherming van nachtvlinders en de levensgemeenschappen waar ze deel van uit maken beter ter hand kunnen nemen.

Nachtvlinders belicht - Dynamisch, belangrijk, bedreigd

Auteurs:  Willem Ellis, Dick Groenendijk, Mathilde Groenendijk, Ties Huigens, Maurice Jansen, Jippe van der Meulen, Erik van Nieukerken en Rob de Vos

Uitgever: De Vlinderstichting en Werkgroep Vlinderfaunistiek

Uitvoering: 162 p., 17 x 24 cm

ISBN:  978-90-72578-00-6

Prijs:   € 12,50

 

AddThis Social Bookmark Button


Vissen uit de film Finding Nemo ernstig bedreigd

De vissoorten uit de film Finding Nemo moeten dringend beter worden beschermd. Eén op de zes vissen uit deze film wordt met uitsterven bedreigd. Dit blijkt uit een onderzoek van IUCN (International Union for Conservation of Nature) en de Canadese Simon Fraser University.

Lees meer...

Energiezuinig verbouwen extra aantrekkelijk gemaakt door overheid. Het aan brengen van energiezuinige verbouwingen is aantrekkelijker geworden door financiële steun van de overheid. Het bedrijf dat isolatie aanbrengt aan het dak, de gevel of de vloer mag een laag btw-tarief rekenen. Isolatieglas is te koop met subsidie.

www.subsidiewoningisolatie.nl
www.subsidiegevelisolatie.nl
www.subsidiedakisolatie.nl
www.subsidievloerisolatie.nl
www.subsidiedubbelglas.nl

Bekijk deze site op uw mobiele telefoon.
Gebruik de QR-Code.
Of surf naar: http://m.duurzaamverder.nl
buyanessaysonline.com