'Naar een rijke Waddenzee'

Minister Verburg geeft startschot programma 'Naar een rijke Waddenzee'. Op donderdag 4 maart geeft minister Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) in Harlingen opdracht tot uitvoering van het programma 'Naar een rijke Waddenzee'.

Zij doet dit samen met de Commissaris van de Koningin in Friesland John Jorritsma en in aanwezigheid van natuurorganisaties, de visserijsector, overheden en andere gebruikers van het Wad.

Het programma 'Naar een rijke Waddenzee' geeft een impuls aan natuurherstel in combinatie met een duurzaam gebruik van de Waddenzee. Met het programma willen de betrokken partijen hun initiatieven voor natuurherstel bundelen, waar nodig versnellen en nieuwe initiatieven starten om te komen tot een rijke Waddenzee. Nieuwe initiatieven die goed zijn voor natuur, maar die ook kansen bieden voor de gebruikers en bewoners van het gebied. Met behulp van het programma werken de partijen in het gebied langs tien ontwikkeltrajecten samen aan het realiseren van het gezamenlijke streefbeeld van een rijke Waddenzee in 2030.

Om tot een succesvolle uitvoering te komen werken overheden, natuurorganisaties, gebruikers en andere partijen nauw samen. Dat doen ze in een dialoog met elkaar volgens het principe van 'leren door doen'. Stap voor stap komen ze tot resultaat, waarbij een geformuleerd streefbeeld richting geeft. De partijen beginnen deze dialoog tijdens de startbijeenkomst in Harlingen.

Minister Verburg heeft begin 2009 opdracht gegeven voor het opstellen van een meerjarig programma 'Naar een rijke Waddenzee'. Aanleiding is het convenant 'Transitie mosselsector en natuurherstel Waddenzee' dat in het najaar van 2008 door de overheid, de mosselsector en verschillende natuurorganisaties is ondertekend. Naast natuurherstel zet dit convenant in op duurzame alternatieven voor de bodemberoerende mosselzaadvisserij. De ministeries van LNV, VROM en VenW, natuurorganisaties, het Regionaal College Waddenzee en een toenemend aantal gebruikers hebben samen het programmaplan opgesteld dat minister Verburg op 8 februari naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

De volgende partijen werken samen aan het programma 'Naar een rijke Waddenzee': Het ministerie van LNV, het ministerie van VROM, Rijkswaterstaat, leden van het RCW (Regionaal College Waddengebied), de Coalitie Wadden Natuurlijk (bestaande uit de Waddenvereniging, Natuurmonumenten, Vogelbescherming, Stichting WAD, Staatsbosbeheer, Groninger Landschap, It Fryske Gea en het Noord-Hollands Landschap) en een toenemend aantal partners.

 

AddThis Social Bookmark Button

Gerelateerde artikelen


60.000 euro voor drie prijsvragen biodiversiteit

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is op zoek naar de meest innovatieve, creatieve en onconventionele ideeën die bijdragen aan het behoud of verbeteren van de biodiversiteit.

Lees meer...

Energiezuinig verbouwen extra aantrekkelijk gemaakt door overheid. Het aan brengen van energiezuinige verbouwingen is aantrekkelijker geworden door financiële steun van de overheid. Het bedrijf dat isolatie aanbrengt aan het dak, de gevel of de vloer mag een laag btw-tarief rekenen. Isolatieglas is te koop met subsidie.

www.subsidiewoningisolatie.nl
www.subsidiegevelisolatie.nl
www.subsidiedakisolatie.nl
www.subsidievloerisolatie.nl
www.subsidiedubbelglas.nl

Bekijk deze site op uw mobiele telefoon.
Gebruik de QR-Code.
Of surf naar: http://m.duurzaamverder.nl
buyanessaysonline.com