Home Planeet aarde Milieu Minder verzurende stoffen in de lucht

Minder verzurende stoffen in de lucht

De uitstoot van alle NEC-stoffen zijn in de periode 1990–2009 sterk gedaald. Dat bericht het CBS in een deze week verschenen rapport. De emissie van zwaveldioxide bedraagt nog slechts 20 procent van die in 1990, die van de andere stoffen daalde met een factor 2 tot 3.

De emissie van koolstofdioxide in 2009 ligt circa 7 procent boven die van 1990. Na 2005 lijkt sprake van een dalende trend, die echter deels is teweeg gebracht door de economische crisis.

De emissies van methaan en lachgas liggen beduidend onder het niveau van 1990. De daling van de methaanemissie is vooral veroorzaakt door de inkrimping van de rundveestapel. Deze is sinds 1990 met circa 15 procent afgenomen. De laatste jaren groeit het aantal runderen weer en duidelijk is dat daardoor de afname van de methaanemissie stagneert.

De belangrijkste maatregelen en ontwikkelingen die hebben gezorgd voor de sterke afname van de diverse verzurende emissies, zijn hieronder genoemd:

Zwaveldioxide: rookgasontzwaveling bij de elektriciteitscentrales en de raffinaderijen en ontzwaveling van motorbrandstoffen voor het wegverkeer.

 

Stikstofoxiden: emissie-eisen aan het wegverkeer (katalysatoren) en emissiereducties in de industrie, de energiesector en de raffinaderijen.

Ammoniak: krimp van de veestapel, eiwitarm voer, afdekken van mestopslagen, emissiearme stallen maar vooral het emissiearm uitrijden van dierlijke mest.

NMVOS: De emissies zijn vooral gedaald door maatregelen in het kader van het Koolwaterstoffen 2000-programma en het Nationaal Reductieplan NMVOS. Daarnaast zijn de emissies in de verkeerssector gedaald doordat de emissie-eisen voor het wegverkeer (Euro-normen) regelmatig zijn aangescherpt.

Fijn stof: procesaanpassingen in de industrie en een toename van het gebruik van filters. Bij het wegverkeer is de emissie gedaald als gevolg van de Europese emissie-eisen aan nieuwe auto’s.

Bron: CBS, 4 juli 2011

 

AddThis Social Bookmark Button


Jaar van de Biodiversiteit

De aarde krioelt van het leven. Bijna 2 miljoen dieren, planten, zwammen en micro-organismen bevolken onze planeet. Maar het aantal soorten neemt al jaren af en daarom hebben de VN 2010 uitgeroepen tot het Internationaal Jaar van de Biodiversiteit.

Lees meer...

Energiezuinig verbouwen extra aantrekkelijk gemaakt door overheid. Het aan brengen van energiezuinige verbouwingen is aantrekkelijker geworden door financiële steun van de overheid. Het bedrijf dat isolatie aanbrengt aan het dak, de gevel of de vloer mag een laag btw-tarief rekenen. Isolatieglas is te koop met subsidie.

www.subsidiewoningisolatie.nl
www.subsidiegevelisolatie.nl
www.subsidiedakisolatie.nl
www.subsidievloerisolatie.nl
www.subsidiedubbelglas.nl

Bekijk deze site op uw mobiele telefoon.
Gebruik de QR-Code.
Of surf naar: http://m.duurzaamverder.nl
buyanessaysonline.com