Home Planeet aarde Natuur Provincie doet te weinig aan tekort aan groen

Provincie doet te weinig aan tekort aan groen

De provincie Zuid-Holland doet te weinig om het tekort aan groen op te lossen. Dat stellen Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en het Zuid-Hollands Landschap in een reactie op de visie van het provinciebestuur op de ruimtelijke ontwikkelingen in Zuid-Holland.

Zuid-Holland is een provincie met een duidelijk recreatief groentekort. Het oplossen van dit tekort is volgens Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en het Zuid-Hollands Landschap van groot belang om de leefbaarheid in dit verstedelijkte gebied te vergroten. De oplossing van het bestaande groentekort wordt in de huidige Ontwerp Structuurvisie en de Ontwerp Verordening Ruimte van de provincie Zuid-Holland niet voortvarend genoeg aangepakt.

Bij nieuwe ambities horen concrete maatregelen
In de provinciale plannen staan goede, nieuwe ambities voor het beschermen en versterken van natuur en landschap. Helaas ontbreken concrete maatregelen om die ambities waar te maken. De financiering en de juridische bescherming zijn nog niet geregeld. De provincie zet de instrumenten uit de nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening soms wel in, bijvoorbeeld voor de natuur in Spuimonding West. Maar veel kansen blijven liggen. Dit tot teleurstelling van de organisaties. De kans dat de verrommeling van het landschap zich onverminderd voortzet, is daardoor groot.

Actiever beleid nodig ten aanzien van bestaande afspraken
Realisatie van robuuste en aaneengesloten natuurgebieden met recreatie is één van de belangrijkste middelen om natuur en leefbaarheid in Zuid-Holland te versterken. In het ontwerp van de provincie staat echter een deel van de bestaande afspraken hierover op losse schroeven. Zoals rond de Meijegraslanden bij de Nieuwkoopse Plassen. Voor aanzienlijke delen van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) worden de gemeenten niet verplicht om een natuurbestemming op te nemen. Daardoor komt de afgesproken deadline van 2018 voor de EHS in gevaar.

Schrappen van ecologische verbindingszones
De bescherming van de Recreatie om de Stad (RodS)-gebieden laat ook te wensen over. En de provincie schiet door in het schrappen van ecologische verbindingszones. Enkele verbindingszones die onmisbaar zijn voor het herstel van natuurwaarden dreigen te vervallen. De provincie pakt nu bijvoorbeeld niet door bij de enige robuuste ecologische verbindingszone in Zuid-Holland: de Groene Ruggengraat.

Onvoldoende bescherming van bestaande natuur buiten natuurgebieden
Verder bevatten de provinciale plannen volgens de natuurorganisaties een belangrijke omissie. Er wordt niets concreets geregeld voor de bescherming en het herstel van de biodiversiteit buiten de natuurgebieden. Juist in het agrarisch gebied neemt de natuurkwaliteit nog steeds af. Onder andere weidevogels staan in het agrarische gebied sterk onder druk. Hier zijn maatregelen nodig om te voorkomen dat vogels als grutto en kemphaan geheel uit de weilanden verdwijnen.
Bron: natuurmonumenten.nl

 

AddThis Social Bookmark Button

Gerelateerde artikelen


Semporna hoogste marine biodiversiteit ter wereld

Record aantal soorten gevonden waaronder enkele nieuwe garnalen en krabben. De eerste resultaten van de Semporna Marine Ecological Expedition (SMEE) eind 2010 duiden erop dat Semporna wellicht de hoogste mariene biodiversiteit ter wereld herbergt.

Lees meer...

Energiezuinig verbouwen extra aantrekkelijk gemaakt door overheid. Het aan brengen van energiezuinige verbouwingen is aantrekkelijker geworden door financiële steun van de overheid. Het bedrijf dat isolatie aanbrengt aan het dak, de gevel of de vloer mag een laag btw-tarief rekenen. Isolatieglas is te koop met subsidie.

www.subsidiewoningisolatie.nl
www.subsidiegevelisolatie.nl
www.subsidiedakisolatie.nl
www.subsidievloerisolatie.nl
www.subsidiedubbelglas.nl

Bekijk deze site op uw mobiele telefoon.
Gebruik de QR-Code.
Of surf naar: http://m.duurzaamverder.nl
buyanessaysonline.com