Home Water Beheer Het belang van water

Het belang van water

Water is onmisbaar voor alle leven. De watercyclus en de ecosystemen die er van afhangen vervullen veel functies. Minder dan 1% van het water op onze planeet is meteen beschikbaar voor menselijke consumptie: als drinkwater, voor de landbouw, industrie, stroomopwekking, transport, gebruik thuis,…

De stijgende vraag water voor al deze doeleinden zet de watervoorraden onder druk… 
 
Bedreigingen
Een slecht beheer en grote infrastructuurwerken
Een slecht beheer van rivierbekkens is één van de oorzaken van overstromingen en droogtes: rampen die duizenden mensenlevens eisen en een enorme economische schade aanrichten. Grote waterinfrastructuurwerken, zoals dammen, hebben de meeste grote rivieren ingrijpend gewijzigd, en hun natuurlijke functies beschadigd. Dammen zorgden voor een grootschalige versnippering van de habitats in bijna 60% van de grote rivierbekkens en dwongen al tientallen miljoenen mensen te verhuizen.
 

Vervuiling
Vervuiling kan chronisch zijn: bv. vervuiling door meststoffen en pesticiden
Of acuut: bv. als door een instorting aan een mijn 100.000 m³ afvalwater met cyanides en zware metalen in een rivierbekken terechtkomt.
In ontwikkelingslanden komt 90 % van het gebruikte water onbehandeld in de rivieren terecht
WWF.be


Het belang van oceanen
 
Overal ter wereld zijn kustgemeenschappen voor hun overleven afhankelijk van de gulheid van de zee. De zee herbergt miljoenen soorten organismen, die samen een complex geheel vormen en waarvan we de onderlinge verbanden nog maar pas beginnen te begrijpen. Maar deze ontzaglijke rijkdom is in gevaar, en wel door toedoen van de mens.
 
Bedreigingen
•3/4 van de oceanen wordt overgeëxploiteerd: de overbevissing, bijvangsten, de doorgedreven ontwikkeling van kuststreken, de vervuiling en de klimaatverandering hebben de visvoorraden en de zee- en kusthabitats ernstige schade toegebracht. Grote groepen mensen lopen hierdoor het gevaar verstoken te blijven van de levensnoodzakelijke proteïnen in hun voeding.
•De vissersvloten wereldwijd zijn buiten proportie. Dit schaadt niet alleen het leven in en rond de zee; ook de vissersgemeenschappen worden er het slachtoffer van. Hun netten raken niet meer gevuld...
•Regeringen pompen jaarlijks voor tientallen miljarden dollars subsidies in de visindustrie. De druk op de visvoorraden neemt alsmaar toe, terwijl die juist zou moeten afnemen.
WWF.be

 

AddThis Social Bookmark Button

Gerelateerde artikelen


Haringstand stabiliseert; scholbestand ontwikkelt ..

Haringstand stabiliseert; scholbestand ontwikkelt zich goed. De druk van de visserij op de visbestanden in de Noordzee is in de afgelopen jaren afgenomen. Vooral schol heeft geprofiteerd van deze afname.

Lees meer...

Energiezuinig verbouwen extra aantrekkelijk gemaakt door overheid. Het aan brengen van energiezuinige verbouwingen is aantrekkelijker geworden door financiële steun van de overheid. Het bedrijf dat isolatie aanbrengt aan het dak, de gevel of de vloer mag een laag btw-tarief rekenen. Isolatieglas is te koop met subsidie.

www.subsidiewoningisolatie.nl
www.subsidiegevelisolatie.nl
www.subsidiedakisolatie.nl
www.subsidievloerisolatie.nl
www.subsidiedubbelglas.nl

Bekijk deze site op uw mobiele telefoon.
Gebruik de QR-Code.
Of surf naar: http://m.duurzaamverder.nl
buyanessaysonline.com